Reklamace

Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem České republiky. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu.

Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí kupující s níže uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad a/nebo fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

Záruční lhůta

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dodacím listě a/nebo faktuře.

Záruční doba je u webové nabídky produktů vždy uvedena. Zákonná záruční lhůta je obecně 24 měsíců. U některých nabízených produktů je záruční doba prodávajícím nadstandardně prodloužená.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí záruční lhůty nemusí být prodávajícím akceptována.

Záruční podmínky

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu zjištěné vady zboží při jeho převzetí.

Je-li zboží dopraveno kupujícímu přepravcem, je kupující povinen zásilku při převzetí zkontrolovat dle přiloženého přepravního listu (počet balíků, neporušenost obalu a krabice). V případě poškození nebo neúplnosti zásilky má kupující dle zákona právo doručenou zásilku odmítnout. Kupující v takovém případě sepíše reklamaci (protokol o shledané závadě) přímo s dopravcem a zásilka bude odeslána zpět prodávajícímu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je také nutno neprodleně oznámit emailem na obchod@studio-ploc.cz. Prodávající seznámí kupujícího s dalším postupem. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nebude brán zřetel.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

- neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Právo z vad nelze také uplatnit v těchto případech:

- vada byla kupujícímu při koupi zboží známa a cena zboží byla kvůli této vadě snížena
- zboží je opotřebováno obvyklým užíváním

Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

Při objednávání je nutné vzít v úvahu, že elektronické vzorníky látek, kovů a ostatních materiálů se mohou při zobrazení na různých monitorech lišit od barev skutečných. Doporučujeme před objednáním navštívit osobně studio prodávajícího nebo si vyžádat zaslání vzorníků Českou poštou.

Při reklamaci nebude brán ohled na rozpor mezi skutečným a elektronickým barevným zobrazením provedení.

Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční lhůtě vady (množství, jakost, provedení, účel použití), může kupující uplatnit reklamaci. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího.

Při reklamaci zboží postupuje kupující následovně:

- písemně emailem na obchod@studio-ploc.cz oznámí podrobný popis závady zboží spolu s návrhem na vyřízení reklamace a přiloží kopií dokladu o koupi (faktura) a svůj kontaktní telefon
- v případě předchozí reklamace doloží kupující též doklad o této reklamaci
- dodá reklamované zboží včetně kompletního příslušenství na adresu sídla prodávajícího (reklamované zboží zaslané prodávajícímu dobírkou, nebude přijato)

Prodávající vystaví kupujícímu na základě reklamace reklamační protokol a bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, reklamaci vyřídí. Prodávající s přihlédnutím k povaze zboží, vady a přání kupujícího navrhne řešení reklamace.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

S přihlédnutím k povaze zboží a vady může být reklamace vyřízena následovně:

- bezplatnou opravou vady odstranitelné
- výměnou zboží nebo jeho součásti
- přiměřenou slevou z ceny
- dodáním chybějícího zboží nebo jeho součástí
- odstoupením od smlouvy pro opakovaný výskyt vad nebo pro větší počet vad.

To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.

O vyřízení reklamace je zákazník informován telefonicky a/nebo e-mailem, který uvedl při uplatnění reklamace.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím.